màng lọc MBR Deerfos 830 8F

Cung cấp MÀNG LỌC MBR - Deerfos (Korea)

Cung cấp MÀNG LỌC MBR - Deerfos (Korea)

Nov 25, 2021 - > Lĩnh vực hoạt động

Công nghệ xử lý nước thải MBR mà Việt Water mang lại. Màng lọc MBR Deerfos thế mạnh của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp tất cả các model màng lọc MBR Deerfos: màng lọc MBR Deerfos 830 2F, màng lọc MBR Deerfos 830 4F, màng lọc MBR Deerfos 830 8F, màng lọc MBR Deerfos 830 12F, màng lọc MBR Deerfos 830 16F, màng lọc MBR Deerfos 830 20F, màng lọc MBR Deerfos 830 24F....