Công ty xử lý nước thải tại Cà Mau

Công trình thi công Hệ thống xử lý nước thải sản xuất thức ăn thủy sản CPV Cà Mau

Công trình thi công Hệ thống xử lý nước thải sản xuất thức ăn thủy sản CPV Cà Mau

Nov 28, 2022 - > Tin tức

Công trình thi công Hệ thống xử lý nước thải sản xuất thức ăn thủy sản CPV Cà Mau - Hệ thống xử lý nước thải sản xuất thức ăn thủy sản CPV Cà Mau. Hệ thống xử lý nước tái sử dụng Hệ thống máy phát điện sử dụng khí sinh học Biogas Nước thải sau xử lý đạt cột A QCVN QCVN 40:2011/BTNMT